shopping il

מבצע ShoppingIL – איתי ברנדס
 • הגדרת המבצע – אתר האופנה איתי ברנדס ((www.itaybrands.co.il עורך מבצע שבו יינתן ללקוחות הרוכשים באתר האינטרנט הטבת רכישה ללא מע"מ (17% הנחה) על כל הפריטים באתר, למעט כרטיסי גיפט כארד

 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון זכר ו/או רבים.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אלו שתקבענה.

 • תקופת המבצע – החל מיום שלישי 08.11.23  ועד יום רביעי 15.11.23 בחצות

 • למען הסר ספק, המבצע יחול רק בהקשת קוד קופון כפי שמפורסם באתר החברה. ביצוע הזמנה ללא הכנסת קוד הקופון בתהליך הרכישה לא תקנה הנחה אוטומאטית.

 • המבצע לא יחול על רכישת כרטיסי מתנה, "גיפטכארד". 

 • ההנחה תינתן מהמחיר המקורי של המוצר.

 • ההנחה תינתן עבור המוצרים המוצגים באתר בתקופת המבצע בלבד. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע ומבקשים החלפה, גם אם מועד ההחלפה הינו תקופת המבצע. 

 • מלאי מינימום רשתי 10,000 פריטים. 

 • במקרה של חוסר נקודתי במלאי מוזמן – תוצע ע"י החברה פריט חלופי ו\או יועבר זיכוי בעבור הפריט החסר עד חמישה ימי עסקים והכל לפי המלאי המעודכן באתר ו\או יכולת החברה להציע פריט להחלפה.

 • מדיניות החלפות וזיכויים על מוצרים שנרכשו בתקופת המבצע – מוגבלת ל-14 ימים מיום העסקה. על הלקוח להחזיר את הפריטים המשתתפים במבצע, באמצעות שליח מטעם החברה. שווי התמורה יהיה הסכום ששולם בפועל, בניכוי 30 ש"ח

 • במקרה של ההחלפת פריט יחושב שוויו לפי עלותו בתקופת המבצע אל מול עלות הפריט המבוקש להחלפה במחירו המקורי.

 • אחריות – איתי ברנדס בע"מ לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 • בתקופת המבצע ייתכנו עיכובים במסירת המשלוח

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את המבצע ללא הודעה מוקדמת