מועדון לקוחות

תקנון מועדון הלקוחות "איתי פרנדס"

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות "איתי פרנדס".

 

 1. הגדרות

 • "החנות" או "הרשת" - איתי ברנדס בע"מ ח.פ 516586633.

 • "המועדון" או "מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות "איתי פרנדס" / "Itay Friends".

 • "אתר החברה" - itaybrands.co.il.

 • "חנות/יות" – כל אחת מחנויות הרשת בישראל ו/או דוכני פופ אפ.

 • "חבר" או" חבר מועדון" - חבר במועדון הלקוחות, אשר חברותו בתוקף, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה, איתי ברנדס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות. החובה על התעדכנות בתקנון היא על חבר המועדון בלבד.

 • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. לכן, יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה / ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה לכל דבר ועניין.

 1. ההצטרפות למועדון, חידוש המועדון והחברות בו

 • כל המעוניין, בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה, להצטרף כחבר במועדון הלקוחות או לחדש את חברותו במועדון, מוזמן למלא טופס דיגיטלי, באמצעות טופס רישום דיגיטלי באתר החברה.

 • החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.

 • השימוש בחברות במועדון יעשה באתר האינטרנט של החברה ו/או בחנויות הרשת.

 • חבר מועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי); (ב) מלאו לו 16 שנים (יש להציג תעודה מזהה); (ג) הוא מילא טופס הצטרפות דיגיטלי למועדון; (ד) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי בכל מקרה, החברות במועדון הינה אישית ולפיכך, לא יורשו להיות חברים במועדון - תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ועדים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות. למען הסר ספק קנייה מוסדית ו/או ועדית ו/או קבוצתית ו/או מאורגנת ו/או ספריות לא תחשב "רכישה מזכה" (כהגדרתה להלן) ואלו לא יהיו זכאים להטבות המועדון.

 • לקוח אשר יצטרף למועדון החל מה- 1.11.23, או יחדש את חברותו החל מתאריך זה, החברות במועדון תהיה לצמיתות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור ולהגביל את תוקף החברות במועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 • על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר חידוש חברות במועדון בכפוף לכל דין רלוונטי ו/או להוראת כל רשות מוסמכת לרבות ערכאה שיפוטית.

 

 • בכפוף לדין ולתקנון זה, החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להתנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או להפסיק את חברותו של חבר במועדון ובכלל זה כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר (אך לא רק), במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בחברותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם החברה סבורה, כי המשך חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לחברה ו/או למי מטעמה או הקשור אליה ו/או לכל צד ג' שהוא.

 • ביטול החברות במועדון: ניתן לבטל את החברות במועדון ע"י שליחת בקשה מפורשת לעשות זאת בצירוף שם מלא ומספר תעודת זהות ל service@itaybrands.co.il . ביטול החברות במועדון יעשה בטווח של שני ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.

 

 1. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי החברה

 • החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הצטרפות דיגיטלי למועדון, הכולל את כל הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) שם פרטי ושם משפחה; (ב) מספר תעודת זהות או מספר דרכון לתושבי חוץ; (ג) תאריך לידה; (ד) כתובת מלאה (עיר / רחוב / מספר בית / מספר דירה); (ה) מספר טלפון נייד; (ו) פרטי דואר אלקטרוני; (ז) חתימה; (ח) תאריך; (ט) אישור תקנון המועדון (לעיל ולהלן: "טופס ההצטרפות").

 • חבר המועדון מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. מובהר כי בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לפרטים שנמסרו – כולם או חלקם – כולל נכונותם, דיוקם, קבלת / אי קבלת הודעה או הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר מסר פרטי התקשרות לא תקינים ו/או לא כנדרש ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל החברה.

 • במילוי הפרטים בטופס ההצטרפות הדיגיטלי, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת החברה וכן להיכללותו במאגר מועדון הלקוחות, שבעליו היא החברה, לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים, הטבות ועדכונים באמצעי המדיה השונים.

 • בכפוף לאמור בתקנון זה, בחתימתו ובהסכמתו של החבר בטופס ההצטרפות הדיגיטלי לקבלת דיוור ישיר, וככל שהחבר לא הודיע אחרת בטופס ההצטרפות, מאשר החבר לחברה לעשות שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר ישירות ו/או במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע ו/או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של החברה, ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר, קבלת עדכונים תקופתיים, תוכן שיווקי ופרסומים מאיתי ברנדס, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS, MMS, אפליקציה סלולרית, Push Notification ועוד), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן (אלא אם חבר המועדון ביקש מראש ובכתב ובהתאם לתקנון זה להסירו ממאגר המידע, באופן שבו צוין בדיוור הישיר שיש לבקש להסירו מהמאגר).

 • החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור הישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור החברה, את הדיוור הישיר לחברי המועדון (אלא אם החבר ביקש אחרת, מראש ובכתב).

 • כמו כן, בחתימתו / בהסכמתו של החבר בטופס ההצטרפות הדיגיטלי לקבלת דיוור ישיר, נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים ו/או חומרים שיווקיים פרסומיים ואחרים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח החברה והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.

 • החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון (לרבות אודות רכישותיהם), כולו או חלקו, במידה ותתבקש לכך על ידי כל דין, לרבות בהתאם להוראות/צווים/החלטות של כל ערכאה/רשות/גוף שלטוני/שיפוטי/אחר מוסמך.

 • בחתימתו / בהסכמתו בטופס ההצטרפות הדיגיטלי, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של החברה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב לשירות הלקוחות, ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע. וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור, להסיר את עצמו מרשימות הדיוור של המועדון, באופן המפורט בדיוור לפיו יש לבקש להסירו מהמאגר.

 • החברה תנהל את מועדון הלקוחות בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ותנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיות וסודיות המידע שהעביר חבר המועדון. במקרים שאינם בשליטתה הבלעדית, לרבות בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל אובדן, הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, עקיף או תוצאתי או ישיר או אחר, אם וככל שייגרם לחבר מועדון או למי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תקנות הגנת הפרטיות, הנחיות רשם מאגרי מידע ו/או תקנונים אחרים כפי שיהיו מעת לעת.

 • על חבר המועדון לא חלה חובה חוקית למסור את המידע, מסירתו תלויה ברצון, בבחירה ובהסכמתו של חבר המועדון. המטרה שלשמה מבוקש המידע היא דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

 

 1. הטבות לחברי מועדון

 • החברה תהא רשאית להציע ו/או לספק הטבות ו/או הנחות ו/או לערוך אירועים ו/או מבצעים במסגרת המועדון, בין ייחודיים לחברי מועדון ובין לא.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, ובכלל זה להתנותן או להפסיקן או להשעותן או לבטלן (במלואן או בחלקן), בכפוף להוראות הדין.

 • קבלת הטבות המועדון מותנית ברישום מלא של חבר המועדון באמצעות הטופס הדיגיטלי ובחתימתו על הטופס. במידה והלקוח לא יסיים את תהליך ההרשמה, לא ייחשב הלקוח כחבר מועדון ולא יהיה זכאי להטבות להן זכאים חברי המועדון.

 • התשלום מזכה במועדון יעשה רק על ידי אחד מאמצעי התשלום הבאים: (1) כרטיס אשראי; (2) מזומן; (3) כרטיס מתנה שהונפק על-ידי החברה; (4) כרטיס BUYME (5) זיכוי שהונפק על ידי הרשת ואינו מוגבל לרכישת מבצעים (יובהר כי רכישה באמצעות זיכוי שהונפק על ידי הרשת לא תיחשב רכישה מזכה לצורך צבירת נקודות כהגדרתה להלן).

 • מובהר, כי במעמד רכישת מוצרים, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בחשבון המועדון והן בכרטיס הנחה / הטבה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה / הטבה לחברות / מוסדות, ו/או בכל הטבה / הנחה הניתנת לקבוצות הזכאיות להטבה / הנחה כלשהי, כגון עובדי בתי חולים, אוניברסיטאות ומכללות, סטודנטים, מפעלים וחברות, עובדי מתחמים, עובדי הרשת ושותפיה וכו', ו/או בכל הטבה, זיכוי, קופון וכיו"ב ככל שישנם ברשות החבר (להלן ביחד: "כרטיס אחר"). יובהר שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס אחר, בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון, יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אחר לא תיחשב לרכישה מזכה (כהגדרתה להלן).

 

מודל מועדון

שכבות (טיר) מועדונים:

 

 • מועדון רגיל – Itay friends - זכאי להצטרף לקוח שממלא טופס רישום ומאשר תקנון. 'הטבת הצטרפות והטבת חידוש' – עם הצטרפותו כחבר במועדון או עם חידוש החברות של חבר המועדון, תעניק החברה לחבר המועדון הטבת הצטרפות או הטבת חידוש למועדון, בשווי 100 נקודות

 

 • מועדון VIP – Itay best friends - לקוח שביצע רכישות נטו בסך 2500 ₪ ב 12 החודשים האחרונים.

הכניסה והיציאה ממועדון VIP מתבצעת באופן אוטומטי ואישי בהתאם לסך הרכישות של כל לקוח.

 

 • צבירת נקודות:

  • מועדון Itay friends – נקודה אחת על כל 1 ₪ קניה (כולל מע"מ לאחר הנחות, כולל משלוחים)

  • מועדון Itay best friends – 1.25 נקודות על כל 1 ₪ קניה (כולל מע"מ לאחר הנחות, כולל משלוחים)

  • יתאפשרו צבירות נוספות שישתנו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 

 • מימוש נקודות:

  • כל 100 נקודות צבורות שוות ערך ל 10 ₪

  • ניתן לממש לאחר צבירה מינמלית של 500 נקודות (50 ש"ח)

  • ניתן לממש נקודות במדרגות קבועות שהן:

50 ₪, 60 ₪ , 80 ₪, 100 ₪ , 150 ₪

לא יאפשר מימוש בסכום אחר

לאחר המימוש תישאר יתרה בידי הלקוח שתשמש בסיס להמשך הצבירה והמימוש

 

 • הטבת יומהולדת:

  • מועדון Itay friends – 20% הנחה כולל כפל מבצעים

  • מועדון Itay best friends - 25% הנחה כולל כפל מבצעים

  • ניתן לממש החל מהחודש העוקב להצטרפות למועדון ובתנאי שעודכן תאריך יום ההולדת במערכות החברה

  • הטבת יום ההולדת ניתנת למימוש בחודש יום ההולדת בלבד

  • החברה שומרת לעצמה לשנות את הטבת יום ההולדת מעת לעת

  • הטבת יום ההולדת הינה אישית ואינה ניתנת להעברה

 

 

 • מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, אם וככל שתחליט החברה לפי שיקול דעתה, שהטבות או איזה חלק מהן שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים יישלחו לחברים לפי החלטה ושיקול דעת של החברה, כגון לדואר האלקטרוני של חברי המועדון ו/או באמצעות SMS למספר הטלפון הסלולארי של חברי המועדון, ומימוש הקופונים יתבצע באמצעות מספר סידורי חד ערכי. עלויות קבלת הודעות SMS לטלפון הסלולארי הינן על חשבונו של המנוי הסלולארי. יובהר, כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו, לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לממשו לאחר מועד זה וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.

 

 1. זיכוי, החלפה, ביטול, החזרה

  • ביטול ו/או החזרה של רכישה ו/או עסקה/ות, לרבות זיכויים, החלפות ועוד, יעשו על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של איתי ברנדס, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של איתי ברנדס ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

  • זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו במחיר מופחת במסגרת הטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל כנגד חשבונית/קבלה/פתק החלפה.

  • במידה וכנגד החזרת פריט תוחזר לחבר המועדון התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי (בהתאם לנהלי החברה), יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו.

  • במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים, יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו. במידה ולא עומדות לזכותו של הלקוח נקודות זכות, ייכנס חשבונו של חבר המועדון ליתרת חובה.

  • החזרה כאמור עשויה לכלול החזרה על ידי צד שלישי שאינו החבר, אליו הגיעה הרכישה / המוצר (למשל בדרך מתנה). גם במקרה כזה יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון סכום נקודות הזכות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו. במידה ולא עומדות לזכותו של הלקוח נקודות זכות, ייכנס חשבונו של חבר המועדון ליתרת חובה. וכל זאת ללא ידיעתו של הלקוח, וללא כל הודעה מוקדמת על כך.

 1. פניות, מידע, בירור פרטים

כל פנייה בעניין הקשור למועדון הלקוחות, יש לפנות לשירות הלקוחות של איתי ברנדס באתר: itaybrands.co.il או באי-מייל service@itaybrands.co.il או בדואר לכתובת: הסדנא 3, חולון.

 1. כללי

 • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.

 • עותק של התקנון יהיה זמין לעיון באתר החברה ובמשרדי ההנהלה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להתאים ו/או לשנות ו/או לערוך את התקנון, את אופן השימוש במועדון ואת הטבות המועדון, מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, סמליו, תכניו לרבות עיצוב, מלל וכדומה.

 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), קיימים ו/או שיהיו קיימים, אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

 • הפעלה, ניהול וקיום מועדון הלקוחות בכלל, כמו גם צבירה, מימוש ומתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה ובהתאם לו, הינם ויהיו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות החברה, לרבות מערכות התפעול והמחשוב מחד גיסא, וכן של צדדים שלישיים וגורמים שונים שאינם בשליטה או באחריות של החברה, כגון כלל רשת האינטרנט ו/או כוח עליון וכיו"ב. מובהר, כי מטבע הדברים ייתכנו הפרעות, תקלות, ליקויים וכיו"ב לרבות בניהול מועדון הלקוחות וכל הכרוך בו; חלקם אף עלולים למנוע ו/או לעכב ו/או לדחות שימוש בכרטיס החבר לרבות מימוש הטבות ו/או צבירת נקודות ו/או מימוש נקודות על פי התקנון – זמנית או באופן קבוע – ואין באפשרותה של החברה לצפות אותן מראש ו/או למנוע אותן. במידה ויובא לידיעת החברה קיומן של תקלות כאמור, תפעל לטיפול בהן בהקדם, ככל שהדברים בשליטתה ובאפשרותה, ולא יהיו לחברי המועדון ו/או לכל צד שלישי שהוא טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל כך לרבות אי מתן צבירה/ מימוש/ הטבות בתקופה זו.

 • במידה ויתרחשו הפרעות / תקלות / ליקויים, כמפורט בסעיף לעיל, אשר ייגרמו למתן מידע שגוי לחבר המועדון בדבר הטבות כלשהן שהוא אינו זכאי להן לפי הוראות תקנון זה, החברה תוכל למנוע קבלת הטבות אלו.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים, אתרי אינטרנט וכיו"ב אמצעי מדיה ותקשורת, קיימים ו/או שיהיו קיימים, חשופים לכשלים, ליקויים, תקלות כמו גם להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי המועדון בטופס ההצטרפות הדיגיטלי, אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לחברי המועדון ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור, וחברי המועדון מוותרים על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 • החברה לא תישא בכל אחריות לכל מעשה, מחדל או פעילות בלתי חוקיים שיעשו על ידי כל צד שלישי שאינו בשליטתה ובאחריותה המלאה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שינוי בקשר עם המועדון ובכלל זה לעדכן, להתנות, להקפיא, להפסיק, לבטל, ולסיים את פעילות המועדון, בין זמנית ובין בכלל, במועד שייקבע על ידי החברה בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה. במידה והחברה תבצע שינוי כלשהו כאמור או תסיים את פעילות המועדון, היא תפעל בכפוף לחוק הקיים באותה עת בכל הקשור להודעה מראש לחברי המועדון ולזמנים לביצוע הפעולות.

 • תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת חבר המועדון.

 • הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו - וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה ו/או לכל הנובע והמשתמע מהם, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

מעודכן לחודש נובמבר 2023